Warunki współpracy

Wybierz temat
Najczęściej zadawane pytania

Najważniejsze zasady obowiązujące w systemie RAMZES
Nawiązanie współpracy handlowej - powrót do wyboru tematu -
Przed rozpoczęciem współpracy na zasadach partnera handlowego z firmą Komputronik każda firma zobowiązana jest do przesłania podstawowych dokumentów firmy:

 • dokument nadania numeru Regon
 • dokument nadania numeru NIP
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej (osoby fizyczne i spółki cywilne) lub wypis z rejestru sądu gospodarczego (w przypadku osób prawnych)

Firma Komputronik podejmuje współpracę na zasadach partnerstwa handlowego jedynie z firmami z branży IT. Przynależność do tej grupy firm musi jasno wynikać z powyższych dokumentów. W skrajnych przypadkach firma ubiegająca się o statut partnera może nie mieć zapisu w dokumentach założycielskich o prowadzeniu działalności związanej z branżą IT. W takim przypadku konieczne jest przedstawienie referencji innych dystrybutorów (faktur zakupu) lub inny sposób udowodnienia prowadzenia takiej działalności. Nieotrzymanie lub niezaakceptowanie wymienionych dokumentów uniemożliwia jakiekolwiek zakupy hurtowe oraz dostęp do cen dystrybucyjnych.

Po zarejestrowaniu danej firmy w naszej bazie możliwe jest rozpoczęcie wstępnej, luźnej  współpracy. Firma taka ma dostęp do aktualnych cen, może korzystać ze wszelkich promocji jednak jedynymi możliwymi sposobami płatności za towary i usługi jest  gotówka lub potwierdzony przelew bankowy na konto firmy. W przypadku płatności przelewem transakcja może zostać zrealizowana tylko w przypadku, gdy środki pieniężne wpłyną na wskazane konto bankowe firmy Komputronik.

Podpisanie umowy handlowej

Aby rozpocząć z nami współpracę handlową należy przesłać listem lub przynieść osobiście podpisaną Umowę Współpracy Gospodarczej, która określa ogólne warunki współpracy pomiędzy firmą Komputronik a jej partnerem handlowym. Po podpisaniu takiej umowy firma może starać się o otwarcie linii kredytu kupieckiego.

Umowa dostępna jest tutaj.

Kredyt kupiecki

Aby otrzymać kredyt kupiecki partner zobowiązany jest wypełnić wniosek kredytowy oraz złożyć wymagane dokumenty. Przyznanie limitu kredytowego oraz jego wysokość jest zależne od wielu czynników. Są to:

 • dotychczasowy przebieg współpracy (ilość i częstość transakcji)
 • osiągnięte obroty
 • standing finansowy kontrahenta
 • przedstawione referencje
 • dodatkowe zabezpieczenia wierzytelności


Wniosek kredytowy rozpatruje komórka finansowa w ciągu najdalej 7 dni od jego złożenia.

Współpraca na zasadach partnera handlowego

Partnerzy handlowi traktowani są priorytetowo przez naszą firmę. Staramy się im zapewnić pomoc serwisową, preferować jako klientów w przypadku zakupu poszukiwanych towarów, umożliwiać wypożyczanie towaru i ewentualny jego zwrot w celu ochrony jego interesów.

Podstawowym kryterium, jakie przyjmujemy przy ocenie współpracy z klientem, jest terminowość spłaty jego zobowiązań. Częste i znaczne opóźnienia w płatności będą skutkowały rygorystycznie przestrzeganym skracaniem terminu płatności, obniżenia limitu kredytu kupieckiego lub nawet zerwaniem umowy o współpracy handlowej. Niezapłacone w terminie zobowiązania będą bezwzględnie skutkowały wystawianiem przez naszą firmę not odsetkowych obciążających kontrahenta. 

Pytania dot. współpracy z naszą firmą prosimy kierować na adres: marzena.sawicka-szparag@komputronik.pl


Sklep patronacki Komputronik - powrót do wyboru tematu -
Warunki, jakie stawiamy firmom chcącym otworzyć sklep patronacki Komputronik:

 1. Kilkumiesięczna współpraca z Komputronik S.A., która pozwoli ocenić sytuację finansową i potencjał firmy.
 2. Wykwalifikowana kadra pracowników.
 3. Stabilna i nieposzlakowana pozycja na lokalnym rynku.
 4. Reprezentacyjny lokal w atrakcyjnym punkcie miasta (powierzchnia min. 40 m2, okna wystawowe, miejsce na plafon zewnętrzny o wymiarach 40 cm x 300 cm).
 5. Stały dostęp do Internetu w sklepie.

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Czy organizowane są wspólne promocje, szkolenia, reklamy ?
  We wszystkich reklamach pojawiających się w czasopismach, ulotkach itp. umieszczana jest reklama Państwa sklepu. Wszystkie informacje na temat sklepów patronackich znajdują się także na stronie: http://www.komputronik.pl/kontakty.
  Organizujemy dla Partnerów szkolenia - zarówno produktowe (prowadzone przez producentów), jak i wspomagające sprzedaż (techniki sprzedaży, nowe programy wspomagające sprzedaż itp.).
 2. W jaki sposób są rozliczane. Czy są jakieś regularne opłaty miesięczne z tego tytułu?
  Firmy płacą comiesięczną składkę marketingową.
 3. Jak wygląda polityka cenowa? Czy dostane większy rabat hurtowy niż obecnie?
  Sklepy patronackie kupują w centrali w specjalnych, najniższych cenach hurtowych.
 4. Czy jestem zobowiązany sprzedawać według cennika detalicznego?
  Klienci znają doskonale nasze ceny, szczególnie ze strony internetowej, jednak wymogu takiego nie stawiamy.
 5. Czy będę mógł sprzedawać tylko komputery marki KOMPUTRONIK czy też składane z Waszych części własnoręcznie? 
  Można sprzedawać wyłącznie komputery KOMPUTRONIK, które zostały wyprodukowane w naszej profesjonalnej montowni przez wykwalifikowany personel. Montujemy zarówno zestawy z gotowych konfiguracji jak i zamawiane pod indywidualne potrzeby Klienta .
 6. Jak wygląda serwis gwarancyjny sprzedanych przeze mnie komputerów KOMPUTRONIK. Czy naprawiam je sam, czy przekazuje do centralnego serwisu?
  Prowadzimy serwis centralny, gwarantujemy naprawę wszystkich komputerów KOMPUTRONIK. Nie dotyczy to dodatkowych czynności serwisowych, jak np. zainstalowania karty sieciowej, czy rozszerzenia pamięci operacyjnej, które to czynności wykonują pracownicy sklepów pobierając opłaty za usługę.
 7. Czy podchodząc do przetargów będę mógł korzystać z waszych listów rekomendacyjnych i certyfikatów?
  Możemy wystawić list rekomendacyjny, certyfikaty są wystawiane na konkretną firmę i firmy trzecie nie mogą się na nie powoływać (HP Bussines Partner, Intel Premier Provider). Możemy jednak uczestniczyć w przetargu we własnym imieniu i w wypadku jego wygrania wypracowany zysk (liczony od cen zakupu Komputronik S.A.) podzielić równo pomiędzy sklep i Komputronik.
 8. Do czego jest potrzebny stały dostęp do Internetu i czy są jakieś wymagania co do przepustowości łącza?
  Każdy sklep musi posiadać stałe łącze do Internetu, nie stawiamy konkretnych wymagań wobec przepustowości łącza, jednak nie powinno ono być niższe niż 512 kbps.

Pytania dot. współpracy z naszą firmą prosimy kierować na adres: robert.romanowski@komputronik.pl

Poziomy cen - powrót do wyboru tematu -
Po rejestracji https://hurt.ktr.pl/customer/pl/Registration Partner otrzymuje dostęp do systemu, w którym prezentowane są aktualne ceny hurtowe. Przy większych zakupach i dla stałych klientów generujących znaczny obrót możliwa jest dalsza negocjacja cen. Wszelkie sprawy związane z ustalaniem indywidualnych cen (np. zaopatrywanie się przy realizacji większych projektów) konsultowane powinny być z obsługującym Państwa handlowcem.

Pytania dotyczące zasad przydzielania poziomów cen prosimy kierować na adres: marzena.sawicka-szparag@komputronik.pl

Warunki gwarancji - powrót do wyboru tematu -
Wszystkie towary, które kupowane są w firmie Komputronik, posiadają gwarancję. Wyjątek stanowią niektóre produkty, jak: materiały eksploatacyjne (zwykle producent udziela rękojmi 3 miesięcznej), kable i inne elementy podlegające naturalnemu zużyciu (myszy, joysticki itp.).  Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, kiedy dany towar jest niesprawny już w momencie jego nabycia. Wtedy towar taki należy wymienić na nowy zgodnie z procedurą, którą znajdziesz tutaj.

Firma udziela maksymalnej możliwej gwarancji jaką przewiduje producent bądź też dystrybutor.

Okres gwarancji podany jest zawsze na dokumencie sprzedaży.

Warunki gwarancyjne obowiązujące przy zakupie towarów w firmie Komputronik:

 1. Firma udziela gwarancji na podzespoły na czas określony w miesiącach w tabeli dokumentu wydania magazynowego, licząc od daty zakupu.
 2. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. Termin ten może być wydłużony do 28 dni roboczych, gdy naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych lub wysłanie całego podzespołu do specjalistycznych serwisów.
 3. Towar zakupiony w firmie Komputronik nie podlega zwrotowi. Wyjątki od tej reguły opisane są tutaj.
 4. Sprzęt musi być dostarczony do wskazanego przez firmę serwisu (po uprzednim otrzymaniu numeru RMA). Jeżeli do sprzętu dostarczona jest karta gwarancyjna producenta, nabywca zobowiązany jest realizować swoje prawa w jego sieci serwisowej. W takim przypadku nie jest dopuszczalne angażowanie pracowników firmy Komputronik w procedurę reklamacyjną. Firma Komputronik nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu działalności sieci serwisowej producenta, stąd też nie zajmuje się pośrednictwem przy naprawie sprzętu, który winien być serwisowany w tejże sieci.
 5. Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli musi zawierać : oryginalne opakowanie, dokumentację, sterowniki, kable i inne elementy dostarczone pierwotnie przez firmę Komputronik wraz z zakupionym towarem oraz musi być oznaczony numerem RMA.
 6. Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, gdy:  została uszkodzona plomba gwarancyjna, zakupiony sprzęt został użyty niezgodnie z przeznaczeniem (nieprawidłowa instalacja i obsługa, widoczne uszkodzenia mechaniczne). Produkt był opakowany lub transportowany w sposób umożliwiający jego uszkodzenie w transporcie do serwisu.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (podana usterka nie występuje) pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę wg obowiązującej taryfy serwisu dokonującego ekspertyzy.
 8. Firma nie udziela żadnych gwarancji dotyczących sprawnego działania oprogramowania na zakupionym sprzęcie. Gwarantem sprawnego działania oprogramowania jest jego producent lub autoryzowany sprzedawca. Ocena sprawności sprzętu polega na jego diagnozie w optymalnym środowisku programowym.
 9. Po dokładnych oględzinach w serwisie, w przypadku wykrycia niezgodności z warunkami gwarancji (zerwana plomba, niekompletność sprzętu), również pod nieobecność reklamującego, gwarancja może być zakwestionowana i cofnięta. (przepisy Prawa Handlowego)
 10. Jeżeli do towaru dołączona jest gwarancja producenta, wówczas uprawnienia z gwarancji należy wykonywać zgodnie z zamieszczonymi tam warunkami i we wskazanej sieci serwisowej. 
 11. Podstawą gwarancji jest dokument wydania magazynowego towaru wraz z dowodem jego zakupu. Odbiór towaru oznacza zapoznanie się z warunkami gwarancyjnymi. W wypadku zaginięcia w/w dokumentów firma Komputronik nie wydaje duplikatów.
 12. Firma nie ma obowiązku dostarczenia Nabywcy zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.
 13. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni nabywca sprzętu. Dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.

Pytania dotyczące warunków gwarancji prosimy kierować na adres:lukasz.meller@komputronik.pl

Zwrot towaru - rezygnacja z zakupu - powrót do wyboru tematu -
Firma Komputronik nie dopuszcza zwrotu towaru w obrocie handlowym z firmami komputerowymi (na zasadach partnerstwa handlowego). Towar odebrany z magazynu pozostaje własnością firmy Komputronik do czasu całkowitej zapłaty należności, wynikającej z powstania transakcji kupna-sprzedaży. Nie jest jednak dopuszczalna spłata zobowiązań poprzez zwrot towaru, jako ekwiwalentu pieniężnego.

Istnieją nieliczne przypadki, w których nabywca ma prawo zwrotu towaru. Dotyczy to sytuacji, gdy:

 • nabywca uzgodnił ze sprzedawcą możliwość zwrotu towaru (w ustalonym terminie, jednak nie więcej niż 7 dni roboczych)
 • zasugerowany przez sprzedawcę zestaw komponentów nie współpracuje poprawnie ze sobą (nie dotyczy to sytuacji, gdy klient sam sporządził listę potrzebnych mu komponentów)
 • sprzedawca sam zadecyduje o zgodzie na przyjęcie towaru (decyzja należy do przedstawiciela firmy Komputronik)

Ze zwrotem towaru związane są jednak pewne zasady:

 • Przed wysłaniem towaru klient powinien skontaktować się z handlowcem, w celu otrzymania numeru RMA; przesyłki nie posiadające tego numer nie będą przyjmowane przez firmę Komputronik - wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony
 • Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie w idealnym stanie !)
 • Korekta dokumentu zakupu może nastąpić dopiero w momencie, gdy kompletny i sprawny (!) sprzęt znajdzie się z powrotem w gestii magazynu głównego (potwierdzenie przyjęcia do magazynu w postaci dokumentu korygującego wydanie zewnętrzne - WZK)
 • Zwrot zapłaconej ceny za urządzenie zostanie dopełniony w takim samym odroczonym terminie, na jaki został udzielony kredyt kupiecki kupującemu (przy fakturach gotówkowych zwrot pieniędzy może nastąpić bezzwłocznie z kasy firmy)
 • W przypadku kontrahentów korzystających z usług firm spedycyjnych:
  Towar musi być odesłany do naszej firmy za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL. Koszt przesyłki pokrywa nabywca. Do przesyłki należy dołączyć krótką informację, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu (podać nazwisko handlowca, z którym uzgodniona była możliwość zwrotu towaru), dołączyć kopię dokumentu zakupu (faktura), podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które maja być odesłane pieniądze oraz oznaczyć paczkę otrzymanym numerem RMA.
  W razie odesłania sprawnego sprzętu i pozytywnej weryfikacji jego stanu przez magazyn, firma Komputronik prześle zapłacone pieniądze w ciągu najpóźniej 28 dni na wskazane konto. Wysokość kwoty będzie pomniejszona o koszt transportu do klienta, jeżeli został on pokryty przez firmę Komputronik. Koszty transportu omówione są tutaj. Z tego wynika, że koszty transportu związane z transakcją pokrywa nabywca, który zrezygnował ze sprawnego sprzętu. Firma nasza nie pobiera innych opłat manipulacyjnych, odzyskuje jedynie zapłacone przewoźnikowi pieniądze.
 • Warunkiem koniecznym do przesłania / odebrania pieniędzy jest odesłanie / przekazanie podpisanej kopii dokumentu korygującego do dokumentu zakupu (faktury korygującej VAT).

Pytania dot. ewentualnych zwrotów prosimy kierować na adres swojego handlowca lub na adres: marzena.sawicka-szparag@komputronik.pl


Procedura reklamacyjna - powrót do wyboru tematu -
W przypadku składania reklamacji nabywca zobowiązany jest do przestrzegania procedury reklamacyjnej.

Oto podstawowe zasady:

 • przed wysłaniem sprzętu klient powinien skontaktować się z handlowcem, w celu otrzymania numeru RMA; paczki nie posiadające tego numer nie będą przyjmowane do serwisu - wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony
 • sprzęt musi zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu
 • dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną
 • jeżeli sprzęt nie posiada pełnego wyposażenia (wszelkie kable, sterowniki, przejściówki, oryginalne folie i opakowanie) nie będzie możliwa ani wymiana takiego sprzętu na inny o podobnych parametrach, ani tym bardziej korekta dokumentu zakupu i zwrot pieniędzy - w takim przypadku możliwa jest jedynie naprawa "do skutku"
 • do sprzętu musi być dostarczony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny, co przyczyni się do szybkiego załatwienia reklamacji
 • sprzęt, do którego nie będzie dołączony dokument wydania magazynowego, będący podstawą roszczeń gwarancyjnych, nie będzie przyjęty do reklamacji; możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu po weryfikacji, czy dany sprzęt podlega gwarancji (nasza wewnętrzna procedura). W takim wypadku momentem, od którego rozpoczyna się liczyć okres oddania sprzętu do reklamacji, jest dzień, w którym zostanie zaakceptowany towar jako spełniający warunki obsługi gwarancyjnej.
 • serwis ma prawo zażądać od nabywcy dokument zakupu, gdy oznaczenia na dokumencie magazynowym budzą wątpliwości serwisanta. W takim wypadku momentem, od którego rozpoczyna się liczyć okres oddania sprzętu do reklamacji, jest dzień, w którym zostanie zaakceptowany towar jako spełniający warunki obsługi gwarancyjnej.
 • klient wysyła sprzęt na swój koszt za pośrednictwem firmy spedycyjnej; po naprawie sprzęt zostanie odesłany na koszt firmy Komputronik.
 • jeżeli sprzęt jest sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę, odeśle towar na koszt nabywcy dołączając stosowną fakturę za obsługę serwisową.

Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony:

 • Należy wysłać go za pośrednictwem dowolnej firmy spedycyjnej na adres: ul. Wołczyńska 37A, 60-003 Poznań, na swój koszt (wynika to z zasady równoważnej odpowiedzialności za ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej). Opis procedury reklamacji znajduje się tutaj
 • W wypadku przesłania niesprawnego sprzętu, co potwierdzi nasz serwis, do klienta przesłany zostanie nowy egzemplarz na koszt Komputronik, najpóźniej następnego dnia po ekspertyzie serwisu. W razie braku takiego elementu, zastrzegamy sobie prawo do wysłania go w ciągu 7 dni roboczych lub przystąpienia do procedury zwrotu pieniędzy.
 • W razie, gdy sprzęt został wysłany do naszej firmy jako niesprawny, ale po weryfikacji serwisu nie stwierdzone zostaną wskazane usterki, sprzęt zostanie wysłany ponownie do adresata na jego koszt za dodatkowym pobraniem w wysokości pokrywającej koszty pobrania i ekspertyzy serwisu zgodnie z aktualnym jego cennikiem.

Pytania dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres: lukasz.meller@komputronik.pl

Koszty transportu - powrót do wyboru tematu -
W zależności od kwoty netto, na którą opiewa zamówienie, oraz miejsca dostarczenia przesyłki opłaty wynoszą:

Cennik ten dotyczy zamówień od partnerów handlowych.

sposób dostawywartość netto zamówienia w ciągu danego dniacałkowity koszt dostawy netto
przelewprzedpłata na kontopobranie

teren całej Polski - kurier firmy DHL

powyżej 2.5 tys. netto 7 zł
1 zł
7 zł
1 zł
12 zł
6 zł
powyżej 1.5 tys. netto 23 zł
7 zł
23 zł
7 zł
28 zł
12 zł
poniżej 1.5 tys. netto 23 zł
19 zł
23 zł
19 zł
28 zł
24 zł
poniżej 500zł 38 zł
25 zł
38 zł
25 zł
43 zł
30 zł
DHL WIELKOGABARYTOWE (bez względu na wartość zamówienia) 75 zł

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w przyszłości zasad opłat za dostarczanie towarów.
Cenny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%. Promocja trwa do odwołania.


Koszty związane z transportem uszkodzonych towarów (będących na gwarancji).

Pytania dot. kosztów transportu prosimy kierować na adres swojego handlowca lub na adres: marzena.sawicka-szparag@komputronik.pl


Warunki finansowe - powrót do wyboru tematu -
Dla partnerów, którzy nie podpisali z nami umowy kredytowej i nie został im przyznany limit kredytowy istnieją trzy sposoby płatności w zależności od wybranej formy transportu:

 • gotówka - odbiór własny lub dowóz na terenie Poznania
 • przelew potwierdzony - zamówienie zostanie zrealizowane, gdy pieniądze znajdą się na koncie bankowym Komputronik; w takim wypadku wymagamy, by nabywca przesłał kopię dowodu wpłaty środków na konto Komputronik lub przedstawi bankowe potwierdzenie dokonania przelewu (oryginał). Dane naszego konta można znaleźć tutaj
 • za pobraniem - w wypadku wysyłki spedycją; należy zapłacić za towar w momencie odbioru przesyłki. Koszty związane z obsługą pobrania przez firmę spedycyjną ponosi kupujący (nie dotyczy przesyłek, które zgodnie z zasadami opisanymi w "kosztach transportu" zwolnione jest z opłat za wysyłkę)

W wypadku podpisanej umowy kredytowej kontrahent otrzymuje kredyt kupiecki do określonej wysokości z uzgodnionym terminem jego spłaty. Warunki kredytowania są uzgadniane indywidualnie na podstawie różnych kryteriów, które opisane są tutaj.
Warto się również zapoznać z treścią wniosku kredytowego.

Pytania Dot. warunków finansowych prosimy kierować na adres:pawel.kwiatkowski@komputronik.pl


Termin dostawy - powrót do wyboru tematu -
Firma Komputronik dostarcza towar za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL. Zamówienia złożone i potwierdzone do godz. 16.00 realizowane są w tym samym dniu roboczym a DHL w większości przypadków dostarcza towar w następnym dniu roboczym. Termin dostawy zależny jest od miejsca docelowego, zgodnie z zasadami obowiązującymi w DHL.

Jeżeli Państwo nie możecie odebrać przesyłki w dowolnym terminie prosimy o zaznaczenie w uwagach dogodnego dnia i preferowanej godziny odbioru przesyłki. W razie niezastania adresata pod wskazanym adresem DHL zostawia stosowane Aviso. Na jego podstawie można odebrać towar z najbliższej terenowej bazy DHL (wskazana na blankiecie Aviso).

Pytania Dot. terminów dostawy prosimy kierować na adres swojego handlowca lub na adres:marzena.sawicka-szparag@komputronik.pl